logo

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van williamklink.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door William Klink Fotografie . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Intellectueel eigendom Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van William Klink Fotografie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij William Klink Fotografie. Indien van toepassing: Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met William Klink Fotografie te mogen claimen of te veronderstellen. William Klink Fotografie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor om materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. William Klink Fotografie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Wijzigingen Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van williamklink.nl op deze pagina. Laatst bijgewerkt op: 1-1-2019   Lees ook: Privacyverklaring en Copyright
error: Content is beveiligd !!